ทันตแพทย์เฉพาะทาง

ทพ.มงคล ทวีปรังษีพร

ทันตกรรมศัลยกรรมและทันตกรรมจัดฟัน

ทันตเเพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2531
Thailand Diplomate of Thai Board in General Dentistry
Diplomate of the International Congress of Oral Implantologists
Diploma in Clinical Orthodontics, the City of London Dental School
Fellowship of the International College of Dentists Course Director of GAO Thailand
Senior Master of FASTBRACES
Invited Speaker in Fields of Dental, Implant/ Mini Dental Implant and Micro Implant Orthodontic Anchorage

ทพ.กิติ ศิริวัฒน์

ทันตกรรมศัลยกรรม

ทันตเเพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2538
วุฒิบัตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล) ปี 2540

ทพ.มนภาส ทวีปรังษีพร

ทันตกรรมศัลยกรรมและทันตกรรมจัดฟัน

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
Postgraduate Diploma in Clear Aligner Therapy (The city of London dental school , University of Bolton)
Fellow of International Orthodontic Society (FIOS)
Fellowship of Advanced In Implantology from the German Society for Oral Implantology
CE Digital Dentistry University of Nevada Las Vegas
CE Advanced Implant Course Harvard University
Invited speaker for Neo-Biotech in Dental Implant ,Clear Aligner

ทพญ.ประวีณา กีรติมโนช์

ทันตกรรมศัลยกรรม

ทันตเเพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2554
ประกาศนียบัตรชั้นสูง (ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล) มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2557

ทพญ.อัญจิดา ชวนะโรจนฤทธิ์

ทันตกรรมศัลยกรรม

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2557
วท.ม (วิทยาการช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล)

ทพ.อัครินทร์ สันติวิฑูรวงศ์

ทันตกรรมรากเทียม/ศัลยกรรมช่องปาก

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2559

ทพญ.กฤษณา สันตติพยุงกุล

ทันตกรรมศัลยกรรม

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2549
ประกาศนียบัตรชั้นสูง (ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2554

ทพ.ภัคพล เพชรรัตน์

ทันตกรรมศัลยกรรม

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมสาสตร์ ปี 2557
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปี 2562

ทพญ.อังคณา จิรจิตการุณ

ทันตกรรมจัดฟัน

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาลัยวิทยาลัยมหิดล ปี 2543
ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2543
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2549
ประกาศนียบัตรทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2550
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมจัดฟัน (ว.ท.) ราชวิทยาลัยทันตแพทย์ ปี 2552
ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ Align Technology ปี 2560

ทพญ.พรสิริน ชัยชโลทรกุล

ทันตกรรมจัดฟัน

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาลัยวิทยาลัยมหิดล ปี 2542
Kagoshima University,Japan ปี 2547
Certificate ClearSmile Invisible Aligners Trainer,BFC Dental Clinic ปี 2563

ทพญ.ภัทรา ตั้งรวมทรัพย์

ทันตกรรมจัดฟันและทันตกรรมเด็ก

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ ปี 2549
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาลัยมหิดล ปี 2552

ทพญ.ธนพร เลิศศักดิ์ชัย

ทันตกรรมรักษารากฟัน

ทันตเเพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2554
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2559

ทพญ.ภัทราภา ศิลปสุวรรณ

ทันตกรรมจัดฟัน

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาลัยมหิดล ปี 2551
New York University College of Dentistry Orthodontics ปี 2555-2556

ทพญ.ศิรัณพร เกษรมาลา

ทันตกรรมจัดฟัน

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาลัยวิทยาลัยมหิดล ปี 2550
มหาวิทยาลัยมหิดล New York University College of Dentistry Orthodontics ปี 2557-2558

ทพญ.จรรยา สุระกำพลธร

ทันตกรรมประดิษฐ์

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาลัยวิทยาลัยมหิดล ปี 2540
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ปี 2546

ทพญ.ญาณินท์ เฉลิมสุรกาญจน์

ทันตกรรมรักษารากฟัน

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ ปี 2556
กำลังศึกษาต่อ สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ

ทพ.ศิรวุฒิ หิรัญอัศว์

ทันตกรรมรักษารากฟัน

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2553
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2557

ทพญ.ทายิกา ศรุติชาติ

ทันตกรรมประดิษฐ์

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2552
ทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2559

ทพญ.วรรณวิมล เกิดผล

ทันตกรรมประดิษฐ์

ทันตเเพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2524
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2530

ทพ.สุมิตร สุวรรณสุขุม

ทันตกรรมประดิษฐ์

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2553
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2557

ทพญ.มลฤดี ชยวัฒนางกูร

ทันตกรรมหัตถการ

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาลัยวิทยาลัยมหิดล ปี 2538
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และคลินิก สาขาทันตกรรมหัตถการ มหาลัยวิทยาลัยมหิดล ปี 2543

ทพญ.พิราภรณ์ วิเชียรโรจน์

ทันตกรรมปริทันต์

ทันตเเพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2543
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา ปริทันตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2549

ทพญ.เบญจรัตน์ อิสระพิทักษ์กุล

ทันตกรรมปริทันต์

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต ปี 2556
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปริทันตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2560

ทพญ.พรศริน โตวิศิษฐ์ชัย

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2547
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2550

ทพ.วิศเวศ อักษรแก้ว

ทันตกรรมหัตถการ

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2553
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านสาขาทันตกรรมหัตถการ

ทพญ.โชษิตา บรรณเกียรติกุล

ทันตกรรมหัตถการ

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2557
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านสาขาทันตกรรมหัตถการ

ทันตแพทย์ทั่วไป

ทพญ.เพ็ญพิชชา พิทยาพิบูลพงศ์

ทันตกรรมทั่วไป

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2563

ทพ.ธีรวุฒิ วงศ์ไกรเวท

ทันตกรรมทั่วไปและทันตกรรมจัดฟัน

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต ปี 2562
Certificate ClearSmile Invisible Aligners Trainer,BFC Dental Clinic ปี 2562

ทพญ.ณิชารีย์ ทวีเติมสกุล

ทันตกรรมทั่วไป

ทันตเเพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2561

ทพญ.มินทร์ประภา อัศวิษณุ

ทันตกรรมทั่วไป

ทันตเเพทย์ศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2563

ทพญ.กัญญวรา แสงหงษ์

ทันตกรรมทั่วไป

ทันตเเพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2560

Staff

อารดา วงษ์วิกย์กรรม

ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ

ธัญญารัตน์ สังข์ศิริ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล/เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร

ชนันท์กานต์ สัมฤทธิ์ดี

เจ้าหน้าที่จัดซื้อและธุรการ

ประภาภรณ์ ดิษฐ์กระจัน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี/การเงิน

วันวิสา ไม้สนธิ์

ผู้จัดการคลินิก (สาขาศรีนครินทร์)

กุลจิตรา ชีล

ผู้จัดการคลินิก (สาขาบางนา)

กมลวรรณ คนเก่ง

หัวหน้าประชาสัมพันธ์

ชญานุตน์ มาแดง

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์/เวชระเบียน

อานัสกาณฑ์ ปัญญานันท์กิตติ์

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์/เวชระเบียน

ขนิษฐา ภู่ประสงค์

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์/การเงิน

อธิวัฒน์ แพงพฤกษ์ภูมิ

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

สุกัญญา บุญรินทร์

หัวหน้าผู้ช่วยทันตแพทย์

นิพาภรณ์ เวียงคำ

หัวหน้าผู้ช่วยทันตแพทย์

เอกรัตน์ มีศรี

รองหัวหน้าผู้ช่วยทันตแพทย์

จุฬารัตน์ รุ่งเทิน

ผู้ช่วยทันตแพทย์

ยุพาภรณ์ เคนซุ่ย

ผู้ช่วยทันตแพทย์

น้ำฝน สีดาสมา

ผู้ช่วยทันตแพทย์

จันจิรา จำเริญใหญ่

ผู้ช่วยทันตแพทย์

สุกานดา ตันอิ่ม

ผู้ช่วยทันตแพทย์

วลิวรรณ คำรัศมี

ผู้ช่วยทันตแพทย์

จักรพงศ์ บรรลือ

ผู้ช่วยทันตแพทย์

พิมพ์วิมล จันทวรรณ

ผู้ช่วยทันตแพทย์

สุุกัญญา สีดาสมา

ผู้ช่วยทันตแพทย์

อทิตยา ศักดิ์เจริญชัยกุล

ผู้ช่วยทันตแพทย์

วิไลลักษณ์ พนาจันทร์

หัวหน้าส่วนงานปลอดเชื้อ/ซัพพลาย

สิตานัน แสนมาก

เจ้าหน้าที่คลัง/ซัพพลาย

Min Thu Kyaw

เจ้าหน้าที่สโตร์

ดุษณี จงเย็นกลาง

เจ้าหน้าที่คลังและซัพพลาย

ณัฏฐา รุกขพันธ์

เจ้าหน้าที่การตลาด

เจษฎากร สายเพ็ชร์

เจ้าหน้าที่ประสานงานและเลขาผู้บริหาร

ปฐมาวดี เรืองสา

เจ้าหน้าที่ประสานงานภาษาจีน

อานุภาพ อังศุวรพฤกษ์

ช่างถ่ายภาพ/ตัดต่อ

สุปัญญา จะนะบูรณ์

ช่างถ่ายภาพ/ตัดต่อ

มนัสพล กรแก้ว

นักออกแบบกราฟฟิค

ณรงค์ชัย พันธ์ผดุงกูล

พนักงานขับรถ

ย้อย เกาะกลาง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคาร

มุจลินท์ หุ่นทอง

แม่บ้าน

วรารัตน์ เผ่าศรี

แม่บ้าน

กรรณิการ์ เรือนเเก้ว

แม่บ้าน